De terme a mot comú

Bach Martorell, C., Martí Llobert, J. (2012). “De terme a mot comú. El paper dels diccionaris”. Terminàlia 5.  http://www.raco.cat/index.php/Terminalia/article/view/257903/345151

Aquests mots comuns que provenen de termes passen per l’estatus de neologisme quan comencen a aparèixer en els textos de divulgació i els parlants hi entren en contacte, encara que els termes d’origen estiguin plenament implantats i estabilitzats per als especialistes; i això fa que entrin amb facilitat en el diccionari general.

PARAULES CLAU: desterminologització; neologia; diccionari general; diccionari especialitzat; nivell d’especialització

Els autors d’aquest article científic són Carme Bach Martorell, doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra (2001) i Jaume Martí i Llobert, doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1992). Pel que fa a la Dra. Carme Bach, com a membre del projecte APLE, fa recerca sobre el discurs especialitzat. Mentre que el Dr. Jaume Martí, com a membre de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi Industrial d’Enginyers Industrials a Catalunya, és coautor del Diccionari del taller mecànic (1991) i del Diccionari de la qualitat (2001); és professor emèrit del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i, com a membre del grup IULATERM, fa recerca en terminologia i aspectes socials del discurs especialitzat.

La neologia, l’estudi dels mots (o noves accepcions) que s’incorporen a la llengua, té un gran interès tant en l’anàlisi de la terminologia com en la del lèxic comú. D’una banda, els especialistes creen un gran nombre de termes per denominar nous conceptes. Aquests nous mots especialitzats que s’incorporen a la llengua reben la denominació neologismes terminològics, també anomenats neònims. Però, d’altra banda, també anomenem neologismes els termes que, com a conseqüència del discurs divulgatiu, s’incorporen al lèxic comú, adquirint així un valor nou que el diferencia del terme del qual prové. És aquesta la raó per la qual aquests neologismes sorgits d’un terme  s’inclouen fàcilment en els diccionaris generals. Aquest fenomen es coneix com  desterminologització.

L’objectiu de l’estudi que ens ocupa ha estat saber si en els diccionaris generals es reflecteix aquest fenomen de desterminologització i si els mots comuns s’hi presenten amb un sentit diferent al dels termes que fan servir els especialistes. Per aconseguir aquest objectiu, l’estudi s’ha basat en una comparació entre el tractament dels termes del camp de la lingüística al DIEC2 i el tractament que se’n fa a dos diccionaris especialitzats: el Diccionari de lingüística del TERMCAT −DTermcat− i el Diccionari de lingüística de Manuel Pérez Saldanya −DPS−. Abans d’efectuar-se l’estudi van plantejar-se les hipòtesis següents:

  1. La primera hipòtesi és que el DIEC2 té menys entrades terminològiques que els diccionaris especialitzats, ja que, com a diccionari general, selecciona principalment els mots que s’adrecen al públic en general.
  2. En segon lloc, se suposa que les definicions del DIEC són menys especialitzades que les dels diccionaris especialitzats, ja que haurien d’adaptar-se al públic en general, no especialitzat.

Els resultats de l’estudi han demostrat que entre el diccionari general DIEC2 i els dos diccionaris especialitzats escollits no hi ha diferències substancials ni pel que fa al nombre d’entrades terminològiques ni pel que fa al grau d’especialització de les definicions. Així, la hipòtesi que el DIEC2 conté menys entrades terminològiques que els diccionaris especialitzats no es compleix, almenys en els termes del camp de la lingüística, la qual cosa confirma la decisió de l’IEC d’incloure terminologia, sense a penes restriccions, en el seu diccionari general. Pel que fa a les definicions del DIEC2 dels termes del camp de la lingüística, s’ha demostrat que, generalment, són pròpies del llenguatge dels especialistes. Així, podem dir que, gràcies a aquest estudi, sabem que al DIEC2 no es detecten senyals del procés de desterminologització, ja que no es distingeixen diferències entre el tractament que reben els termes als diccionaris especialitzats i els mots comuns que, generats a partir d’aquests termes, han arribat al llenguatge comú del públic no especialista.

Tenint en compte que la nostra formació com terminòlegs va començar fa a penes un parell de mesos, aquest estudi planteja una qüestió que de segur que a molts de nosaltres ens ha amoïnat en algun moment durant aquesta breu presa de contacte amb la Terminologia: la dificultat d’establir, sovint, una línia divisòria ben definida entre terme i mot comú. Aquest estudi ens demostra que, fins i tot per als experts, aquesta no és una qüestió fàcil. Avui dia, l’enorme grau de vivacitat que ha assolit la llengua, juntament amb l’efectivitat dels textos divulgatius en el públic general, ha estimulat considerablement la incorporació de quantitat de termes al llenguatge comú. La nostra curiositat i sensibilitat lingüística ens porten a preguntar-nos si aquests termes han perdut per complet la seva qualitat de mot especialitzat, si només sols ho fan fet parcialment o segons el context d’ús, o si han passat al llenguatge comú amb el mateix o un altre significat. En aquest sentit, l’estudi mostra la importància del paper fixador de les institucions lingüístiques i, amb això, dels diccionaris per tal d’arribar a establir aquesta distinció conceptual entre terme i mot comú.

Els diccionaris són, com ja sabem, el reflex del dinamisme i vivacitat constant de la llengua, per la qual cosa resulten imprescindibles a l’hora de definir fins a quin punt un terme ha adquirit, o no, un nou significat mitjançant el procés de desterminologització. L’estudi efectuat per la Dra. Carme Bach i el Dr. Jaume Martí dóna compte de la dificultat que suposa analitzar aquest procés terminològic –o, més aviat, desterminològic– a partir de les dades aportades pel DIEC2, a causa de l’evident decisió d’aquest diccionari general d’incloure termes sense a penes restriccions i de fer-ho mitjançant definicions no gaire allunyades del grau d’especialització propi dels experts. Això no vol dir, però, que més avant no puguem arribar a conèixer millor aquest procés de desterminologització i els canvis de significat que pot provocar en alguns termes quan aquests són acollits per un públic no especialitzat. En aquest sentit, doncs, el resultat de l’estudi ens dóna motius per, com a futurs especialistes de la llengua –o fins i tot, qui sap, terminòlegs−, a seguir investigant en aquesta línia de treball.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Francesca Cerdà Mollà

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Treball en equip: terminòlegs, documentalistes i traductors

Jordà Mathiasen, Eivor (2010). “La documentació aplicada a la traducció jurídica”. Dins Martí, Jaume; Salse, Marina. La terminologia i la documentació: relacions i sinergies (p. 85-92). Recuperat 19 novembre 2014, a http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000167%5C00000093.pdf

“El traductor jurídic s’enfronta amb freqüència de manera inevitable amb termes de la llengua de partida que ignora o no domina amb precisió, ja que «[…] tener el conocimiento requerido para la traducción jurídica en la gran variedad de temas que puede depararle su futuro profesional resulta imposible e igualmente ineficiente, como lo sería para un jurista especializarse y ejercer en todas las áreas del Derecho» (Esther Monzó, 2005, p. 124) (i més encara si tenim en compte que en traducció sempre hi ha dos ordenaments jurídics en joc).” (Jordà Mathiasen, Eivor, 2010:89)

Paraules clau: alfabetització de la informació, documentació, desbordament cognitiu, llenguatge especialitzat, traducció especialitzada

Autor del text i la seva relació amb la terminologia

L’autora del text és Eivor Jordà Mathiasen, membre de la Facultat de Traducció i Comunicació Intercultural del Centre Universitari ESTEMA de València. La seva especialització és la traducció jurídica i trobem diferents articles on parla sobre les característiques o els problemes d’aquesta traducció especialitzada. En aquest cas, el text que he escollit és una comunicació de l’autora, dins d’un llibre que recull diversos actes que es van dur a terme a la VII Jornada: «Terminologia i documentació» organitzada per la SCATERM, Societat Catalana de Terminologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona que es va celebrar a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona el dia 29 de maig de 2009.

La relació de l’autora amb la terminologia és directa, ja que tradueix textos especialitzats dins de l’àmbit de la traducció jurídica i, per tant, en el seu dia a dia laboral utilitza infinitat de termes de les diferents branques del dret, i conseqüentment consulta una gran quantitat de fonts terminològiques.

Tres idees rellevants

La primera idea que podem destacar és la importància que dóna l’autora a l’hora de transmetre a terminòlegs i documentalistes quines són les necessitats dels traductors jurídics quan aquests s’han de documentar. És essencial entendre que la feina que fan els terminòlegs i els documentalistes es basa en recopilar informació en forma de corpus, glossaris, catàlegs, etcètera. D’aquesta manera, tothom qui ho necessiti, i en aquest cas concret la figura del traductor, pugui fer una consulta quan ho requereixi. Ara bé, sí que és cert que moltes vegades el traductor ha d’actuar com a documentalista i per poder-ho fer, necessita saber quines són les eines i fonts d’informació adients en cada situació. Arribat aquest punt, el traductor es troba amb diferents obstacles, ja que la recerca per Internet produeix un desbordament cognitiu, és a dir, un excés d’informació, que ha de saber destriar, seleccionar i utilitzar de forma correcta.

La segona idea rellevant és l’especificitat que comporta el llenguatge jurídic. Com que es tracta d’un llenguatge especialitzat que conté una càrrega cultural important, sovint no es troben equivalents conceptuals. Una altra característica de la traducció especialitzada de textos jurídics és la freqüència de paraules polisèmiques, ja que depenent de la branca del dret en què s’estigui treballant, un terme podrà tenir un significat o un altre.

La tercera idea important és la resolució dels dubtes que sorgeixen al llarg del procés traductor quan es tracta de realitzar una bona documentació. L’autora considera que aquests dubtes es podrien dividir en tres tipus: conceptuals, terminològics i fraseològics. Per resoldre aquestes tres agrupacions de dubtes, proposa seguir una estratègia de recerca documental lògica i organitzada, mostrant-nos diferents tipus de fonts per a cada tipus de problema que se’ns plantegi. A més a més, ens diu que la clau de la documentació d’un traductor és l’alfabetització de la informació, és a dir, saber on i quan trobar informació, com avaluar-la, i com generar-la de forma vàlida.

Relació del text amb la meva formació

En un futur no molt llunyà m’agradaria especialitzar-me en la traducció de textos jurídics, així que em va semblar que aquest text m’aportaria certa informació que m’interessaria i em serviria, fins i tot, per adonar-me si era aquesta l’especialització adequada per a mi. I així ha estat. Trobo que és un text objectiu que mostra les dificultats documentals que es donen a la pràctica traductològica en l’àmbit del dret, com també les característiques que ha de tenir un traductor jurídic per poder desenvolupar de manera legítima, mai millor dit, el procés traductor.

Interès general del text

Per acabar, cal esmentar que aquest text pot ser bastant profitós per a tot aquell que estigui interessant en la documentació per produir bones traduccions i, en concret, traduccions de caire jurídic. Ens mostra la importància que té el terminòleg i el documentalista en un procés traductològic, ja que formen part de la base necessària per a que es doni aquesta pràctica. Com diu el títol de la meva ressenya, considero que traductors, terminòlegs i documentalistes haurien de treballar junts per aconseguir que el llenguatge sigui més genuí a la llengua d’arribada i facilitar la traducció en els diferents àmbits d’especialització.

Com que l’ocasió ho requereix, faig una crida a tots els experts en terminologia i documentació a treballar en equip amb els experts en traducció especialitzada i cooperar units per obtenir traduccions i textos de gran riquesa terminològica. Així doncs, recomano donar un cop d’ull al text d’Eivor Jordà a tot aquell que estigui interessat en la traducció de textos especialitzats, no només jurídics, ja que es pot aprendre més sobre un tema bàsic i essencial com és la documentació.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Ester Cònsul i Herreros

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Les carències de la terminologia musical en català

Bernal, E., Gallén, A. (2013). “Sobre la falta de referència lexicogràfica normalitzada en la terminologia musical per al català”.  Terminàlia (8) 17-25. http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/Terminalia/article/view/74331/pdf_489

Cita: ” Les raons que acabem d’adduir, però, no han d’impedir que el català pugui disposar d’un diccionari de música de referència, que resolgui les dificultats amb les quals es trobem tant els especialistes a l’hora de comunicar-se com els traductors i correctors que s’aproximen als textos especialitzats”

Paraules claus: música, manlleu, terminologia, adaptació, diccionari.

Resum: Aquest article apareix a la revista Terminàlia, una publicació semestral de la Societat Catalana de Terminologia, societat filial de l’Institut d’Estudis Català, on s’hi publiquen articles de diferents professionals relacionats amb el món de la terminologia.

L’article en qüestió posa en relleu la quantitat de manlleus (adaptats en major o menor grau) que trobem en els textos especialitzats en terminologia musical i les dificultats a les quals s’enfronta el traductor o el corrector a l’hora de trobar equivalents en català. Segons s’explica, les úniques obres de referència amb què compta un professional son el DIEC i el GDLC, que són diccionaris no especialitzats que per tant presenten llacunes en certes subàrees temàtiques. En la recerca de solucions han analitzat quatre obres especialitzades en terminologia musical i n’han valorat l’eficiència i la utilitat per al professional. Aquests diccionaris son el Diccionari de la música de Roland de Candé (1982), el Vocabulari català de música de Mestre i Aramon (1983), el Lèxic musical. Els noms de la música d’Úbeda (1998) i el Vocabulari especialitzat en didàctica de la pedagogia musical de la Xarxa Vives d’Universitats (2007). Els autors puntualitzen que la falta d’uniformitat en els formats i els objectius en dificulta la comparació. Tot i que son obres valorades positivament per la informació que aporten, cadascuna d’elles presenta carències d’informació, de classificació o de format que fa que no puguin ser considerats com el recurs especialitzat de referència en l’àmbit de la terminologia musical. Finalment esmenten com a recurs últim pel professional el diccionari de Braccini, que qualifiquen d’àgil i eficaç, tot i que no inclou ni el català ni l’espanyol entre les llengües de treball.

En aquest text queda manifesta la necessitat de la creació d’una obra útil, eficientment organitzada i estructurada i amb una descripció sistemàtica dels termes que serveixi al professional de la llengua com a eina de referència pel desenvolupament del seu treball. La diversitat de les obres i les llacunes d’informació i estructura que presenten dificulten la feina del traductor (o corrector) que, per manca d’equivalents en català, acaba per fer ús dels manlleus, d’altra banda fortament arrelats en l’entorn dels professionals de la música.

La forma en què els autors analitzen els manuals i les crítiques que en fan posen en evidència la importància no només de la precisió lèxica en les llengües de partida i d’arribada, sinó també de la sistematització de la metodologia de treball. Com a estudiants de terminologia, aquest article ofereix una possibilitat molt interessant d’investigació i de treball de cara a un futur no tan llunyà i ens empeny a enriquir la llengua, que és l’eina amb què treballem, i a evitar l’ús dels manlleus innecessaris.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Elena López

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

¿CUÁL ES EL TÉRMINO FAVORITO? UN EJEMPLO DE USO DE LA TERMINOLOGÍA NORMALIZADA EN CATALÁN

Montané, A. (2013). “¿Cuál es el término favorito? Un ejemplo de uso de la terminología normalizada en catalán”. Debate Terminológico, n. 10.

«Por lo tanto, [el término normalizado en catalán adreça d’interès] también es un ejemplo representativo de la fuerza de la concurrencia terminológica, que constituye uno de los principales obstáculos para el uso de los términos normalizados oficiales.»

Palabras clave: factor extralingüístico, alternativas denominativas, institución normalizadora, variación, Internet.

Explicación del autor y su relación con la terminología

Actualmente, M. Amor Montané March forma parte del grupo IULATERM, un grupo de recerca del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad Pompeu Fabra creado el 1994. Su ámbito de recerca es el estudio básico y aplicado de la terminología en un contexto siempre real, investigando en materias de la lingüística como la lexicología, la morfología léxica, la neología, la sintaxis, la pragmática o el análisis del discurso, entre otros. Está formado por investigadores doctores, algunos de los cuales ya se encuentran en el período final de defensa de la tesis doctoral. Montané, además, se doctoró en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada con mención cum laude y mención de Doctor Europeo y obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados. Se licenció el 2004 en Traducción e Interpretación (especialidad inglés y francés) y dispone de varios certificados oficiales de lenguas extranjeras, aparte de los de los idiomas peninsulares catalán y español. Todo esto en la Universidad Pompeu Fabra, que es la que también me condujo hasta ella: fue mi profesora de seminario en Informática durante mi primer curso. Aunque la materia no tenía demasiada relación con la terminología nos hizo saber que estaba elaborando su tesis doctoral acerca de la implantación de términos y algunos de los factores que la influencian, animándonos también a informarnos sobre IULATERM y demostrándonos su pasión por esta materia. Su relación con la terminología, pues, está más que clara, fue la primera persona que me habló de ella, y me ha encantado comprobar que era ella cuando mis ojos han visto el título del artículo especializado y han establecido una asociación de ideas rápidamente. Ha sido una sorpresa de lo más agradable analizar un texto suyo y comprobar que todo le sigue hiendo igual de bien y que trabaja de algo que le apasiona.

Extracción de tres ideas importantes del texto

Tal y como el título nos indica, nos encontramos con un análisis exhaustivo de los elementos que pueden motivar el uso de alternativas denominativas preferentes al término normalizado (en este caso es adreça d’interés, en catalán). Montané ha escogido un término poliléxico que hace referencia a las páginas que marcamos como favoritas en el Navegador y, a partir de una indagación en tres niveles va desmantelando el misterio.

En primer lugar se recalca el hecho de que se encuentran términos alternativos al oficial para denominar la misma cosa, a modo de sinónimos, y se pregunta por qué, ya que el mal uso de estas formas perjudica el uso extendido de la forma oficial propuesta por el TERMCAT. Se requiere, pues, buscar en los contextos de uso más frecuentes y elaborar una lista de las causas que han motivado el mal uso de este término. El primero que añade a la lista es la longitud: tal y como hemos dicho se trata de un término poliléxico, es decir, con más de una palabra, y el resto de propuestas son monoléxicas, cosa que facilita su uso e invita al usuario a escoger la opción más corta. El segundo va relacionado con su formación; observamos que adreça d’interés es un neologismo sintagmático creado especialmente para rellenar un vacío concreto y, en cambio, las alternativas marcador, favorit o preferit son un cambio semántico, de la misma forma que bookmark es un préstamo del inglés; ambos procesos resultan mucho más concurrentes. Otro factor muy importante y determinante es que los programas informáticos incorporan muchas variaciones del mismo término, cosa que no ayuda a concretar cual debería usarse definitivamente. Consecuentemente, en los textos especializados se detectan múltiples concurrentes que confunden aún más a los usuarios. Para terminar, cabe añadir que pocas personas utilizan sus dispositivos electrónicos en catalán, lo cual contribuye a utilizar términos en otras lenguas.

Así pues, el análisis del término adreça d’interés nos ha servido para detectar su uso lingüístico y como éste se ve afectado por la influencia de varios factores.

No podría terminar el resumen sin dedicar unas líneas al TERMCAT, el organismo que hace posible que el catalán pueda normalizar términos gracias a un proceso complejo que requiere la intervención de lingüistas, terminólogos y especialistas de las diferentes áreas de conocimiento. Sin este organismo nos sería mucho más difícil hablar del concepto de terminología en Cataluña.

Justificación de por qué este texto es importante para nuestra formación

Este artículo nos amplia información de cómo la sociedad recibe la normalización de los términos y los efectos moldeadores que puede tener en ellos. Con tan solo un ejemplo, Montané logra reflejar como los esfuerzos de una institución tan importante como el TERMCAT debe estar pendiente de la recibida del público, la sociedad, que es quien realmente va a usarlo: si se adaptan a él o, por lo contrario, lo adaptan a su voluntad. El texto demuestra que el éxito no está siempre asegurado y que se debe pensar muy bien antes de hacer oficial el resultado final de un término y divulgarlo a través de todos los medios posibles para que la sociedad lo reciba.

Como traductores (lectores y público) nos conviene tener en cuenta todos los puntos de vista antes de escoger un equivalente para cualquier término, documentarnos con precisión antes de escribir nada definitivo y repasarlo para ver si encaja en nuestro contexto de uso. La terminología es una parte muy importante de nuestro trabajo y a la vez una rama de especialización (tal como demuestra Montané en su currículum, desviándose de la traducción a la lingüística y a la terminología), ya que en realidad no son materias alejadas, sino que se complementan.

Interés general del texto

Lo que este artículo pretende demostrar es que aunque un término haya sido normalizado por el TERMCAT, esto no garantiza su uso y se requiere un estudio elaborado de los motivos que han llevado a que la sociedad apartara la propuesta y escogiera variantes denominativas. Una vez dictaminados los motivos, uno tiene más margen de uso para decidir y la organización asume la responsabilidad de actuar o no, dependiendo de varios factores y criterios.

Con tan solo un ejemplo de uso, Montané nos muestra el favoritismo hacia un término u otro y como la terminología aparentemente normalizada puede tener fallos o caer en desuso.

Para terminar, añadiría la buena elección del ejemplo, que logra ilustrar con un problema que se encuentra TERMCAT con cierta frecuencia y cuáles son las medidas preventivas para evitarlo, con el objetivo de mejorar el léxico y su adecuación a nuestro día a día. Como traductores debemos tener en cuenta la importancia de tales organizaciones y su fuerza en nuestra labor, pero a la vez sospesar cual sería la mejor opción al traducir.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Berta Pagès

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

La formación en neología

Estopà, R. (2014). La formación en neología, peldaño fundamental para la autonomía del traductor especializado. En Vargas Sierra, Chelo (ed.) TIC, trabajo colaborativo e interacción en terminología y traducción. Granada: Comares. pàg. 97-103.

Explicación del autor y su relación con la terminología

Rosa Estopà Bagot es profesora lectora del Departamento de Traducción y Filología de la Universitat Pompeu Fabra, profesora de la Diplomatura de Logopedia de la Fundación Universitaria del Bages, miembro del Grupo de Investigación Consolidado IULATERM (Instituto Universitario de Lingüística Aplicada) y miembro del Observatorio de Neología, también del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada. Actualmente es profesora de la asignatura de Terminología de tercer curso del grado de Traducción e Interpretación y como se puede observar su relación con la terminología es muy estrecha, ya que hizo un doctorado en lingüística cuya tesis consistía en la extracción automática de neología, publica artículos en los que habla sobre ésta y también está envuelta en el Observatorio de Neología o el Grupo de Investigación del IULATERM.

Extracción de tres ideas importantes del texto

En primer lugar, la autora expone que las lenguas no son para nada sistemas equivalentes unos de otros. Cada una plasma una manera de ver el mundo y un ritmo en la manera de verlo. Es por eso que muchas veces el traductor se encontrará con una ausencia o proliferación de equivalentes en la lengua a la que está traduciendo. Cualquiera de las dos situaciones comentadas puede dar lugar a situaciones críticas que suele encontrarse un profesional de la traducción especializada referentes a la terminología. Por tanto, el traductor tendrá que saber enfocarlas y resolverlas.

En segundo lugar, el trabajo relacionado con la neología ha sido, es y será uno de los mayores problemas a los que se tiene que afrontar el traductor en su día a día, es por esto que la búsqueda de neologismos requiere que el profesional escoja qué modelo de lengua quiere transmitir a los lectores de sus traducciones y a la sociedad en general. En este modelo también se refleja su actitud o su ética con esa lengua, ya que los traductores ven el cuidado de la lengua en sus textos como algo personal.

Por último, otro punto importante es la buena formación de los futuros traductores en terminología, ya que las palabras especializadas no son una excepción en comparación con las otras sino un reflejo de la imaginación, actitud y respeto que tenemos por nuestra propia lengua. Para alimentar y motivar este pensamiento tenemos que ofrecer una buena formación en léxico y terminología en las facultades de traducción e interpretación, es por eso que los profesores de lengua, lingüística y terminología tienen un papel fundamental aunque los alumnos no sean capaces de advertir su importancia.

Justificación de por qué este texto es importante para nuestra formación

Se puede ver que este texto está directamente relacionado con la profesión de traductor y su implicación en la terminología, ya que en él se reflejan las razones de porqué un traductor tiene que estar especializado en este campo de conocimiento y dónde la autora argumenta las razones.

Entre estas razones, destaca la de que un traductor debe poder abordar y dar una respuesta a los diferentes términos que se le presenten en el texto en el que trabaja, ya que éste puede plantearle problemas o dudas que forman parte de sus actividades diarias. Además en el contexto actual en que vivimos de gran acceso a la información de manera rápida y de crisis en el ámbito económico, las empresas, hoy por hoy, no pueden permitirse tener dos profesionales distintos contratados, un terminólogo y un traductor, si al fin y al cabo una misma persona puede realizar las dos tareas. En definitiva, el traductor que esté formado en terminología hará un trabajo más eficiente que uno que tenga que consultar con un terminólogo, ya que el primero perderá mucho menos tiempo al saber resolver el problema por sí mismo.

Finalmente, también nos ayuda a comprender a los traductores de qué manera influimos en la lengua a través de nuestras traducciones, sobre todo con la incorporación de neología a causa de falta de equivalentes en la lengua de llegada.

Interés general del texto

Uno de los principales tópicos interesantes del texto es la necesidad de conseguir una buena calidad en la formación de los traductores por parte de las instituciones de enseñanza superiores que forman a los estudiantes de traducción en todo el país. El principal objetivo debe ser conseguir que sean lo más eficientes posible y saquen el mayor partido a su tiempo. Para ello, deberán contar con conocimientos de terminología, lingüística y traducción, ya que, como ya se ha dicho anteriormente, en los textos de trabajo del profesional se presentarán problemas de este tipo y será mucho más rápido y económico que sepa resolverlos por sí solo y no que tenga que consultar a alguien especializado en terminología o lingüística.

Por último, se añadirá que el propio texto es el resultado de la participación de la autora en la mesa redonda “La profesión de traductor/terminólogo hoy: nuevas realidades, nuevos retos” que fue moderada por M. Teresa Cabré una prestigiosa lingüística catalana que cuenta con la cátedra de Lingüística y Terminología de la Universitat Pompeu Fabra y que en esta mesa planteó las siguientes preguntas a las que éste artículo da respuesta: ¿Podemos pensar en la autonomía del profesional de la traducción especializada o el traductor especializado depende de la labor de un terminólogo? y ¿Cómo resuelve el traductor especializado la terminología en el día a día de su actividad traductológica? ¿Cómo resuelve la ausencia de términos en una lengua?

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Andrea Candela Soler

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Neologismos y prensa

Esteban Asencio, L. (2008). Neologismos y prensa. Analecta Malacitana, 25, 145-165.

«Parece que el español medio se ha habituado a manejar anglicismos como parte de su vocabulario, evidentemente influido por los medios de comunicación»

Paraules clau (coincideixen amb les de l’article): neologisme, glossari, formació de paraules, manlleu, diccionari.

Autoria del text i relació amb la terminologia.

Laura Esteban Asencio és doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat de Màlaga. La seva tesi doctoral es titula «El uso de los neologismos en la prensa». Ha publicat nombrosos articles i ressenyes sobre neologia en revistes universitàries com Analecta Malacitana, la revista de filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Màlaga. A més, ha treballat com a docent de llengua espanyola per a estrangers i ha exercit d’examinadora a les proves DELE. El seu currículum es pot consultar a l’enllaç següent: http://www.uma.es/media/files/Laura_Esteban_CV.pdf

Tres idees importants de la lectura.

La lectura s’estructura en dues parts: en primer lloc, fa una introducció general sobre els neologismes; i en segon lloc, desenvolupa un estudi neològic dut a terme a la premsa. Podríem destacar tres idees del conjunt de la lectura:

  1. Les llengües són organismes vius. En conseqüència, la neologia ha de canalitzar aquesta evolució ja sigui incorporant paraules noves o ampliant significats de les ja existents. Per fer-ho, disposa de diversos recursos, com l’afixació o composició. Esteban tracta aquest punt en una completa introducció sobre la neologia.
  2. L’anglès fagocita la llengua. Els anglicismes han esdevingut un dels recursos principals de creació neològica i provoquen que processos de creació propis com la derivació passin a segon terme. Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba l’autora al seu estudi neològic. Assenyala que l’ús de calcs i préstecs és degut, sovint, al prestigi i esnobisme que s’associa a l’anglès, la qual cosa pot fer perillar els termes de la nostra pròpia llengua.
  3. Les polítiques lingüístiques i les institucions tenen un paper protagonista en la protecció i enriquiment de la llengua. Per pal·liar l’excessiva contaminació lingüística amb termes forans és necessari que les institucions (en el cas del text, la RAE) i el govern adoptin mesures. Com dèiem al punt 2, la neologia es veu influïda per factors culturals com el prestigi de l’anglès, cosa que preocupa per la pèrdua de genuïnitat de la llengua. És destacable, però, que l’autora arriba a la conclusió que molts dels neologismes que apareixen a la premsa són efímers, per la qual cosa la RAE no els incorpora a la llengua.

Relació del text amb la formació de Traducció i Interpretació.

Aquest text és interessant per a un traductor en formació per conscienciar-lo que els neologismes són freqüents i és molt probable que es trobi termes mancats d’equivalència quan tradueixi. És especialment destacable per als traductors d’anglès, ja que, com dèiem anteriorment, és la llengua de la qual adoptem més manlleus. Cal tenir en compte, a més, que l’article es basa en l’anàlisi de la premsa escrita, la qual sol traduir-se mitjançant traductors automàtics que potser no troben la solució adequada a les dificultats terminològiques. Així doncs, la revisió final del traductor serà molt important a l’hora d’escollir el terme adient. En conjunt, el text ens ajuda a ser més crítics amb els neologismes i a saber com reaccionar davant d’aquests.

Interès del text.

L’interès del text és que ofereix un retrat concís de la presència de neologismes a la premsa espanyola. Les dades es presenten també en forma gràfica, la qual cosa ajuda a percebre les conclusions de l’estudi de manera visual. Cal destacar que l’article, malgrat ser de caire lingüístic, ens remet a altres àmbits com la cultura o la política que influeixen notablement en la llengua. Això suscita reflexions interessants sobre fins a quin punt la llengua és un organisme viu i lliure. El text que ens ocupa és també un bon marc teòric per introduir la neologia.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Anabel Moreno Gil

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

La terminología hoy: replanteamiento o diversificación

Cabré M.T, Freixa J., Tebé C. “La Terminología hoy: replanteamiento o diversificación”. Organon. 1998; 12 (26): 1-2

“En este artículo nos proponemos presentar a modo de difusión algunas líneas de un nuevo modelo de aproximación a la terminología, que pretende ser complementario a la propuesta clásica desarrollada en la Teoría General de la Terminología (TGT) de Wüster”

Palabras clave: terminología, teoría, técnica, término, globalización.

A pesar de que el artículo La terminología hoy: replanteamiento o diversificación tiene varios autores (María Teresa Cabré, Judit Freixa, Mercè Lorente y Carles Tebé), el más destacado de ellos en el campo de la terminología es sin duda María Teresa Cabré. Es catedrática en Lingüística y Terminología por la Universitat Pompeu Fabra, además de la creadora de la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT). También es miembro fundadora de la Red Iberoamericana de Terminología y ha obtenido el premio internacional de Terminología Eugen Wüster (2007).

Si a continuación nos fijamos en las ideas principales del texto, podemos ver como son, por un lado la remarcación de la situación obsoleta de la teoría clásica de la terminología a causa de la evolución y los avances en este campo y, por otro, la necesidad real de crear o modificar esta teoría establecida actualmente. Finalmente, otro aspecto preeminente en el texto es la presentación pormenorizada de modo esquemático de un nuevo modelo complementario a la teoría clásica de Wüster, así como de sus principales características.

Este artículo pretende mostrar el panorama actual de la terminología desde un punto de vista teórico. Los cambios experimentados en este campo han creado nuevas necesidades, lo cual ha dejado obsoleto la Teoría General de la Terminología (TGT). Para satisfacer estas necesidades, los autores del texto han propuesto un nuevo modelo de aproximación a la terminología que complemente a la propuesta clásica. Este nuevo modelo se justifica por los cambios que los autores han observado en la lingüística y la sociedad.

Además, también recogen las principales insuficiencias de la TGT (logicismo, universalismo, estatismo, reduccionismo e idealismo), así como los principales puntos de discusión que se deben abordar en la revisión de la teoría en cuestión y que se encuentran divididos en tres partes: eje teórico, eje metodológico y eje estratégico. También inciden en la necesidad de contemplar la variación lingüística en toda su complejidad, la adecuación de los términos y la recogida de los aspectos psicolingüísticos implicados.

Finalmente, recogen las características principales del nuevo paradigma terminológico (poliedricidad del término, el trasfondo sociocultural y lingüístico como factor clave, la especialización de los conceptos por criterios temáticos o pragmáticos, para citar algunas), así como las consecuencias metodológicas: el fin de la exclusividad de la orientación onomasiológica, el abandono de la rigidez en la representación de los sistemas conceptuales, la negación sistemática de la existencia de la polisemia y de la sinonimia, entre otros. En resumen, la descripción de un método que deja de ser único y pasa a ser flexible para adaptarse a la diversidad que suponen las unidades terminológicas.

La principal aportación de este texto es, sin lugar a duda, la presentación a modo de esbozo de la propuesta del nuevo paradigma terminológico, el cual ha conseguido satisfacer prácticamente en su totalidad las nuevas necesidades terminológicas nombradas anteriormente y mejorar a partir de la complementación la teoría terminológica vigente anteriormente. También cabe decir que la importancia de este paradigma terminológico reside en el hecho que está caracterizado por “la capacidad de analizar las unidades terminológicas como unidades semántico-formales vinculadas a un lengua natural y caracterizadas por un sesgo cultural, así como de dar cuenta de sus características integrándolas en un modelo lingüístico”.

Por último, la relación de este artículo con mi formación es obvia, ya que precisamente María Teresa Cabré es una de las lingüistas más importantes en el campo de la terminología, campo que a su vez es clave en la traducción y, por lo tanto, para mi carrera como futuro traductor e intérprete. Asimismo, este artículo recoge grosso modo las características principales de la Teoría Comunicativa de la Terminología, la cual constituye la teoría valida actualmente, de manera que es sumamente importante comprender e interiorizar esta teoría, cosa en la que la realización de esta reseña ha sido de gran ayuda.

Universitat Pompeu Fabra (Terminologia, curs 2014-2015)

Aleix Serrallonga Vilardell

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari